Hałas nasz powszedni

ekoserwis

Nie tylko czysta woda czy powietrze są czynnikami w środowisku, które wpływają na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Istotną rolę odgrywa również hałas, emitowany przez zakłady produkcyjne czy środki transportu. Czy mieszkańcy województwa świętokrzyskiego narażeni są na znaczny hałas? Gdzie jest najgłośniej i co powoduje zakłócanie ciszy?

 

 

Hałas na drogach

Klimat akustyczny w województwie świętokrzyskim kształtowany jest głównie przez trasy komunikacyjne oraz zakłady przemysłowe. Największym zagrożeniem jest hałas drogowy wynikający z narastającej presji motoryzacji. Hałas kolejowy ma mniejsze znaczenie, gdyż jest on związany z pojedynczymi zdarzeniami i oddziałuje lokalnie. Hałas lotniczy nie stanowi zagrożenia dla regionu, ponieważ na terenie województwa, w Masłowie k/Kielc, znajduje się 1 lotnisko komunikacji cywilnej.

Jak wynika z informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, na terenie województwa świętokrzyskiego obserwuje się ciągły przyrost liczby pojazdów, co widać wyraźnie na przestrzeni lat 2004-2013. W roku 2013 ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów zwiększyła się o ok. 55% w odniesieniu do roku 2004, a liczba samochodów osobowych o około 66%. W latach 2013-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonywał pomiary monitoringowe hałasu drogowego w ramach wojewódzkiego programu PMŚ na lata 2013-2015.

Nocą w zakładach głośniej

Zagrożenia hałasem przemysłowym mają charakter lokalny i obejmują zasięgiem jedynie tereny zabudowy mieszkaniowej sąsiadujące z obiektami wytwarzającymi ponadnormatywny hałas. Uciążliwości akustyczne pochodzą głównie z dużych zakładów przemysłu cementowo-wapienniczego, drzewnego, żeliwnego, a także uciążliwości związane z działalnością obiektów handlowo-usługowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjno-chłodnicze).

W latach 2013-2014 WIOŚ w Kielcach wykonał łącznie w 24 zakładach, w tym przekroczenia poziomów dopuszczalnych stwierdzono w ok. 21% przypadków w porze dziennej i w ok. 37% w porze nocnej. Zmniejszenie uciążliwości akustycznych na terenach chronionych w otoczeniu zakładów przemysłowych spoczywa na zarządzających tymi obiektami. Większość kontroli podmiotów gospodarczych, prowadzonych pod kątem uciążliwości akustycznych, odbywa się na skutek interwencji okolicznych mieszkańców.

Gdzie najgłośniej

W latach 2013-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonywał pomiary monitoringowe hałasu drogowego łącznie w 16 miejscowościach na terenie województwa świętokrzyskiego (Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Pawłów, Kazimierza Wielka, Zagnańsk, Bodzentyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów, Stąporków, Busko-Zdrój, Ruda Maleniecka, Ożarów, Iwaniska, Koprzywnica, Wiślica oraz Dwikozy), łącznie w 20 punktach pomiarowych.

Pomiary dla określenia wskaźników długookresowych hałasu wykazały przekroczenia mieszczące się w przedziale 0-5dB (dokładne wyniki w tabeli) zarówno w Skarżysku-Kamiennej (1,5 dB), jak i w Stąporkowie (1,4 i 3,9 dB). W przypadku badań dla określenia wskaźników krótkookresowych przekroczenia wystąpiły w większości punktów pomiarowych. Przekroczenia mieściły się w 2 przedziałach: 0-5 dB (Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Kazimierza Wielka, Bodzentyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów, Stąporków, Busko-Zdrój, Ruda Maleniecka, Iwaniska, Wiślica) oraz >5-10 dB (Pawłów, Zagnańsk, Koprzywnica, Dwikozy). Najniższe przekroczenia wystąpiły w Skarżysku-Kamiennej (0,1-0,3 dB), Kazimierzy Wielkiej (0,1 dB) oraz w Wiślicy (0,2-0,3 dB). Jedyną miejscowością, w której nie odnotowano przekroczeń poziomów hałasu był Ożarów.

Ograniczenie hałasu komunikacyjnego jest zadaniem bardzo trudnym do zrealizowania, ponieważ obserwuje się stały wzrost ogólnej liczby pojazdów i natężenia ruchu.

 

fot:

– Okolice województwa świętokrzyskiego nie są terenami, gdzie hałas jest jakoś bardzo dokuczliwy. Moim zdaniem największy hałas powodują samochody. Szczególnie widoczne jest to w godzinach, gdy większość ludzi kończy pracę i przemieszcza się z pracy do domu – mówi pani Magda na zdj. z córką Tosią

 

 

 

Hałas w granicach normy

Pomiary hałasu drogowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Piłsudskiego, w których wyniki wykorzystywane były do określenia wartości wskaźników długookresowych, wykazały, że poziomy hałasu mieściły się w zakresie norm dopuszczalnych dla terenów zabudowy wielorodzinnej. Wyniki pomiarów zostały również porównane do dopuszczalnych poziomów hałasu, które obowiązują dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ze względu na zlokalizowaną szkołę obok badanego odcinka drogi. Przekroczenie wyniosło dla tych terenów 1,5 dB.

W przypadku badań krótkookresowych przekroczenia wystąpiły we wszystkich punktach pomiarowych. Przekroczenia mieściły się w 2 przedziałach:

0-5 dB (Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Kazimierza Wielka, Bodzentyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Waśniów)

oraz >5-10 dB (Pawłów, Zagnańsk), przy czym najniższe przekroczenia wystąpiły w Skarżysku-Kamiennej oraz Kazimierzy Wielkiej (0,1-0,3 dB).

 

 

 

Hałas na naszych drogach

Przez województwo świętokrzyskie przebiegają odcinki ośmiu dróg krajowych, o łącznej długości 731,876 km oraz 36 dróg wojewódzkich o łącznej długości 1.040,285 km.

 

 

 

Wpływ hałasu na nasze zdrowie

Dźwięki poniżej 35 dB są w większości nieszkodliwe dla zdrowia, lecz mogą być  denerwujące i dekoncentrujące

3

5-70 dB – pojawia się zmęczenie ze strony układu nerwowego, utrudnione jest rozumienie mowy, zasypianie i odpoczynek

7

5-85 dB – zmniejsza się wydajność pracy, mogą pojawić się problemy ze słuchem

9

0-130 dB – mogą powodować różnego rodzaju schorzenia ze strony różnych narządów, uniemożliwiają rozumienie mowy nawet z bliskiej odległości

 

 

 

 

 

Wyniki pomiarów i ocena hałasu drogowego (punkty o największych przekroczeniach)

 

miejsce

 

wynik

 

norma

 

przekroczenie

 

rodzaj terenu

 

Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego

 

67,9

 

64

 

3,9

 

zabudowa jednorodzinna

 

Ruda Maleniecka, pow. konecki

 

65,3

 

61

 

4,3

 

zabudowa jednorodzinna

 

Starachowice, ul. Radomska

 

60,7

 

56

 

4,7

 

zabudowa wielorodzinna

 

Pawłów

 

68,5

 

61

 

7,5

 

zabudowa jednorodzinna, szkoła

 

Bodzentyn, ul. Kielecka

 

58,6

 

56

 

2,6

 

zabudowa mieszkaniowo-usługowa

 

Ostrowiec Świętokrzyski

 

65,1

 

61

 

4,3

 

zabudowa jednorodzinna

 

Stąporków, ul. Piłsudskiego pow. konecki

 

65

 

61

 

4

 

szkoła

 

 

 

 

 

Akcja: Głośno, aż uszy puchną!

W ramach akcji „Głośno, aż uszy puchną!” zapraszamy Naszych Czytelników do zgłaszania miejsc, gdzie hałas jest szczególnie uciążliwy. Oto specjalne eko-kontakty: e-mail: eko@tygodnik.net.pl, tel. 41 – 274 83 34;