Po co segregować śmieci?

ekoserwis

Czy śmieci można rzucać jak i gdzie popadnie? Dlaczego nie? Po co segregujemy odpady? Na co to komu? Co dalej się z nimi dzieje?

Niezwykle ważne są surowce wtórne oraz ich recykling umożliwiający ponowne wykorzystanie odpadów. – Odebrane i zarejestrowane przez nas surowce wtórne oraz odpady zostają przetworzone na strumienie odpadów. W sortowniach oraz zakładach recyklingu odpadów następuje najpierw wydzielenie różnych frakcji odpadów, a następnie przygotowanie do dalszego zagospodarowania. Z odpadów, których nie można zagospodarować jako surowce wtórne, wytwarzane są w zakładach mechanicznego przetwarzania odpadów wysokokaloryczne paliwa, które mogą być później zagospodarowane przez pochłaniający wiele energii przemysł, tj. cementownie, albo wywiezione do zagospodarowania w spalarni odpadów – czytamy na stronie firmy Toensmeier Wschód.

Po co sortujemy odpady?

Recykling stłuczki szklanej przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych, bo każda szklana butelka składa się z ok. 60-90% czystego szkła, które wcześniej zebrane poddawane jest obróbce w wysoko zaawansowanym technicznie procesie. Ten cenny surowiec wtórny przetwarzany jest w specjalnych zakładach znajdujących się na terenie Polski, a także krajów Unii Europejskiej.

Jak informują pracownicy firmy wywozowej, szkło składowane jest pod zadaszeniem z podziałem na szkło kolorowe i bezbarwne. Ciała obce jak metale, materiały organiczne, ceramika, kamienie, porcelana oraz szkło innego koloru są starannie sortowane. Istotnym zadaniem tego procesu jest przygotowanie stłuczki szklanej w takim stopniu, aby sprostać surowym wymaganiom produkcyjnym stawianym przez firmy utylizacyjne. Odbiorcami są z reguły huty szkła, które poprzez zastosowanie szklanej stłuczki obniżają swoje zapotrzebowanie na surowce. Zakłady przetwarzania szkła razem z przemysłem szklanym przyczyniają się znacząco do redukcji emisji CO2. Dzięki recyklingowi zaoszczędzone zostaje ok. 20% energii topnienia.

Plastik do powtórnego użytku

Tworzywa sztuczne czyli inaczej mówiąc plastik, musi być posortowany i recyklowany oddzielnie. W ogólnym obiegu jest co najmniej kilkanaście różnych jego rodzajów. Produkuje się z niego opakowania na jogurty, butelki na napoje itp. Materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”. Te rodzaje plastików są odbierane na taśmach sortowniczych rozdzielane na poszczególne frakcje, aby mogły być potem na nowo użyte.

Do wad tworzyw polimerowych zalicza się przede wszystkim długi czas rozkładu, jeśli polimer dostanie się niekontrolowanie do środowiska naturalnego. Tworzywa polimerowe stanowią doskonałe surowce wtórne do ponownego przerobu w technologiach recyklingu, mogą być wykorzystane m. in. jako paliwa alternatywne używane np. w cementowniach lub, po ponownej obróbce, jako poliester, który można stosować do szycia różnego rodzaju ubrań.

Na poprawę gleby

Niezwykle znaczącą, centralną częścią gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów biologicznych. Aż do 50% odpadów z gospodarstw domowych zalicza się do tego procesu. W wielu gminach odpady bio zbierane są już w oddzielnych pojemnikach, przewidzianych do tego celu. Utylizacja tych odpadów ma sens z dwóch powodów: po pierwsze wytworzony kompost zastępuje mineralny nawóz i przyczynia się w dużej mierze do poprawy bilansu próchniczego gleby. Po drugie zapobiega się tworzeniu szkodliwych dla klimatu gazów, jak metanu, który powstaje przy składowaniu odpadów bio. Obecnie nowoczesne kompostownie posiadają linie do fermentacji, gdzie biogaz wykorzystywany jest do pozyskiwania energii.

Recykling papieru – ochroną drzew

Recykling odpadów celulozowych pozwala oszczędzić energię, zredukować zanieczyszczenia wód i powietrza oraz ochronić przed wycięciem miliardy drzew. Ważnym etapem procesu przerobu makulatury jest odpowiednia jej segregacja w gospodarstwach domowych. Do pojemnika na papier nie należy więc wrzucać: zatłuszczonych opakować papierowych, opakowań wielomateriałowych (np. kartonów po mleku), tapet, worków po materiałach budowlanych, artykułów higienicznych, itd.

Makulatura przeznaczona do produkcji tektur pudełkowych, niepowlekanych tektur, tektur falistych, etc. poddawana jest procesom mechanicznego oczyszczania, bez odbarwiania i bielenia. Produkcja papieru do druku i pisania, papieru gazetowego, bibułki higienicznej, powlekanych tektur, tektur pudełkowych wymaga natomiast zastosowania zarówno oczyszczania mechanicznego, jak i odbarwiania.

50 kilogramów papieru zużywa rocznie przeciętny mieszkaniec Ziemi. W krajach Unii Europejskiej odzyskiwane jest średnio 70% makulatury. W Polsce wynik ten jest niestety dużo słabszy – zaledwie 42%.