Aby woda była czysta…

ekoserwis

Jest kilka zasad, których należy przestrzegać, aby nie doszło do zakażenia wody bakterią z grupy coli. Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia bakterii?

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Po drugie: za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zamontować urządzenie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływów zwrotnych.

Ponadto, zgodnie z przepisami, w budynkach, gdzie właściciel chce korzystać z wody wodociągowej i z wody ze studni kopanych instalacje należy wykonać tak, aby woda studzienna nie mogła mieszać się z wodą wodociągową.

Na przykład: woda z sieci wodociągowej przeznaczona jest jedynie do wykorzystywania w budynku mieszkalnym, albo druga opcja: woda ze studni kopanej poprzez hydrofor poprowadzona będzie tylko do budynków gospodarczych – w ten sposób nie wystąpi łączenie obydwu źródeł wody ze sobą, co zmniejsza możliwość wtórnego zakażenia.

Zasadnym będzie, aby mieszkańcy dokonali przeglądu swoich instalacji wodociągowych i dostosowali je do wymogów określonych przepisami. I tak, w przypadku dłuższego niekorzystania z instalacji należy dokonać jej płukania. Należy odłączyć również niewykorzystywane przewody od instalacji wodociągowej wewnętrznej. Ważne są także, zgodne z zaleceniami producentów, sukcesywne wymiany wkładów w filtrach, systematyczne czyszczenie kranów, baterii i sitek oraz stosowanie do budowy instalacji wewnętrznych materiałów, które posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną.