Przez kilka dni pili skażoną wodę

Końskie

Choć woda z wodociągu w Gowarczowie nadaje się już do spożycia i nie zagraża zdrowiu mieszkańców wciąż nie cichną echa wydarzeń związanych z jej skażeniem. Przyjrzeliśmy się dokładnie wydarzeniom związanym z działaniem Urzędu Gminy w Gowarczowie w tym temacie. Okazuje się, że doszło do wielu sytuacji budzących nie tylko zdziwienie, ale przede wszystkim niezgodnymi z wymogami m.in. Ministerstwa Zdrowia.

Opóźniona reakcja

Według gminnych standardów badaniem stanu wody zajmuje się zewnętrzna firma, która dokonuje próbek wody pobranych z danego wodociągu. W piątek 15 września na skrzynkę e-mailową jednego z urzędników Urzędu Gminy w Gowarczowie przyszła informacja od laboratorium badającego wodę, że nie nadaje się ona do spożycia, bo stwierdzono w niej obecność bakterii grupy coli i enterokoków.  Okazuje się jednak, że informacja o tym, że woda jest zanieczyszczona i zagraża zdrowiu nie trafiła od razu do Sanepidu! Przekazano ją dopiero trzy dni później, w poniedziałek 18 września!

Niezgodnie z wymogami

– Zarządca wodociągu o stwierdzonych przekroczeniach poinformował telefonicznie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich w dniu 18 września, co jest niezgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które stanowią m.in. o obowiązku informowania właściwego Inspektora Sanitarnego o przekroczeniach parametrów mikrobiologicznych w dniu sporządzenia sprawozdania z badań oraz przedstawienia wraz z powyższą informacją planowanych przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji – informuje nas Anna Wojtasińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich. Sanepid niezwłocznie przystąpił do pobrania próbek wody i ich badania. Zostały one wykonane w poniedziałek 18 września. W dwóch próbkach pobranych w budynku stacji wodociągowej w Gowarczowie i w budynku Urzędu Gminy w Gowarczowie stwierdzono przekroczenie parametrów mikrobiologicznych: obecność bakterii grupy coli i enterokoków.

Zamknięcie wodociągu

W środę 20 września PPIS w Końskich wydał decyzję administracyjną, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazał: unieruchomienie wodociągu; poinformowanie konsumentów o zakazie spożywania wody z wodociągu Gowarczów do czasu uzyskania właściwej jakości wody; zapewnienie użytkownikom zastępczego zaopatrzenia w wodę do spożycia odpowiadającą wymogom sanitarnym określonym w/w rozporządzeniu, niezwłoczne podjęcie działań naprawczych z zakresu dezynfekcji mających na celu wyeliminowanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i doprowadzenie jakości wody do składu mikrobiologicznego spełniającego określone wymagania – informuje Anna Wojtasińska.

 Rozdmuchiwanie tematu

Zgodnie z decyzją administracyjną Gmina Gowarczów w środę 20 września opublikowała informację o zakazie spożywania wody.  Dotyczyła ona mieszkańców Gowarczowa, Miłakowa, Rogówka, Brzeźnicy, Morzywołu i Komaszyc. We wskazanych punktach była wydawana butelkowa (pięć litrów na gospodarstwo). Z prośbą o wyjaśnienie sytuacji związanej z późnym poinformowaniem Sanepidu, ale i mieszkańców zwróciliśmy do wójta Stanisława Pacochy. – Informacja o tym, że woda jest zanieczyszczona dotarła w e-mailu do Urzędu Gminy w piątek 15 września. Nie została jednak odczytana, bo osoba, która za to odpowiada przebywała tego dnia na zwolnieniu lekarskim. Wiadomość została odczytana w poniedziałek 18 września, o czym poinformowany został Sanepid tego samego dnia – wyjaśnia wójt Pacocha. – Wszystko później przebiegało zgodnie z planem. To jest rozdmuchiwanie tematu – dodaje zaznaczając, że za podgrzewaniem tematów stoi opozycja, która chce pozbawić go stanowiska. Problemu nie widzi również Marzena Dziewit, zastępca wójta. – To była pierwsza taka sytuacja w naszej gminie. Bardzo szybko podjęliśmy działania naprawcze. Został uruchomiony sztab kryzysowy. Rozdawaliśmy wodę. Żadnego zaniechania z naszej strony nie było – zapewnia pani wicewójt.

 Jest czysto

Okazuje się jednak, że zaniechania widzi konecki Sanepid, ale po kolei. W poniedziałek 25 września w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody do badania. Nie wykazały one obecności bakterii. 27 września Sanepid wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody z wodociągu Gowarczów do spożycia przez ludzi. Jak zaznacza inspektor Anna Wojtasińska stwierdzone nieprawidłowości w składzie mikrobiologicznym wody miały charakter incydentalny i występowały krótkotrwale.

 Zagrożenie dla ludzi

To jednak nie kończy sprawy z zanieczyszczeniem wodociągu. Poświęcona była jej sesja Rady Gminy 22 września, która miała mieć formę wycieczkową, a radni wyjechać do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Ostatecznie zostali w Gowarczowie.  – Podczas sesji pytałem wójta o wiele rzeczy m.in., kiedy wiedział, że wodociąg jest zanieczyszczony. Odpowiedział, że w piątek o 12.32. Jest e-mail. To nie podlega dyskusji. Jest nagranie z sesji, które to potwierdza. Inaczej odpowiada już na piśmie, gdzie jest mowa o poniedziałku. Należało natychmiast zakręcić wodę i poinformować mieszkańców – mówi radny Czesław Ludwikowski. – Nic w tym kierunku nie było robione. Sanapid od razu podjąłby działania w piątek, a tak ludzie pili wodę z bakterią przez cztery dni – dodaje. Jak zaznacza Edyta Wiatrowska, sołtys Gowarczowa informacja o tym, że woda nie nadaje się do spożycia dotarła do niej w środę 20 września, kiedy to opublikowała wpis na profilu Sołectwa Gowarczów na Facebooku. – Do tego czasu piliśmy skażoną wodę. Mimo że w urzędzie wiedzieli już, że tego ne można robić. Docierały do mnie informacje o kupnie wody butelkowanej. Informacja trafiła do nas za późno, co wywołało wielkie zamieszania, ale też zagrożenia zdrowia – zaznacza sołtys.

Lista uchybień

Ostatecznie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich 21 września przeprowadził kontrolę wodociągu, w wyniku której stwierdzono, że jego stan sanitarno – techniczny wodociągu nie budzi zastrzeżeń. Wskazano jednak wiele innych nieprawidłowości. Są to: nieterminowe i niezgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 1989) poinformowanie PPIS w Końskich o przekroczeniach parametrów mikrobiologicznych w wodzie z wodociągu Gowarczów (obecność w wodzie bakterii grupy coli i enterokoków). Sanepid wykazał również, że gmina nieterminowo poinformowała o PPIS w Końskich o planowanych przedsięwzięciach naprawczych wraz z harmonogramem ich realizacji.

Bez terminu ważności

To jednak nie wszystko. Wśród uchybień znalazło się również nie poinformowanie mieszkańców o zakazie spożywania wody z wodociągu Gowarczów oraz nieterminowe zapewnienie użytkownikom zastępczego zaopatrzenia w wodę do spożycia, odpowiadającą wymogom sanitarnym określonym we wspominanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.  Listę uchybień kończy prowadzenie dezynfekcji wody za pomocą roztworu podchlorynu sodu znajdującego się w nieoryginalnym, nieoznakowanym pojemniku, nie posiadającym informacji informacji o jego terminie ważności. – Za te uchybienia zostały nałożone finansowe sankcje karne, o których wysokości nie mogę jednak informować – zaznacza dyrektor Wojtasińska.

 

Sanepid informuje:

Wykrycie bakterii grupy coli w wodzie może wskazywać na obecność bakterii chorobotwórczych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi. Natomiast obecność enterokoków jelitowych stanowi dowód niedawnego skażenia wody ściekami czy odchodami ludzi bądź zwierząt. Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym środowiskiem. Trafiają one do wody bezpośrednio z chorego organizmu ludzi lub zwierząt lub pośrednio poprzez ścieki, a także spływy powierzchniowe z gleby skażonej bakteriami patogennymi. Dane epidemiologiczne wskazują, że obecność w wodzie bakterii chorobotwórczych może być przyczyną wielu zachorowań o charakterze żołądkowo-jelitowym, a dla osób o obniżonej odporności także przyczyną poważniejszych chorób. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Państwowy Powiatowy Inspektor Saintarny wydaje decyzje administracyjne o jakości wody na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań jakości wody.

 

Dodaj komentarz