Co ma rząd do śmieci?

eko2017

Wyrzucając śmieci pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że gospodarkę odpadami regulują konkretne dokumenty. Najważniejszym z nich jest Krajowy Program Gospodarki Odpadami 2022.

O tym, co będzie działo się nie tylko z odpadami, ale również w jaki sposób prowadzić rozsądną i przynoszącą efekty gospodarkę związaną z całą gałęzią tej działalności decydują zapisy znajdujące się w ważnym dokumencie, jaki został uchwalony przez polski w lipcu 2016 roku. Punktem wyjścia do pracy nad Krajowym Programem Gospodarki Odpadami jest hierarchia sposobów postępowania z odpadami określona w dyrektywie Parlamentu Europejskiego.

Strategiczne zapisy

Co istotne obowiązujący obecnie w naszym kraju KPGO 2022 wpisuje się w strategiczne dokumenty przyjęte na poziomie UE i krajowym. Jednym z takich dokumentów jest decyzja m.in.  Parlamentu Europejskiego w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. pod nazwą „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Co się pod tym kryje? Oznacza to, że w programie bardzo dużą rolę odgrywa:  ochrona środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, lub zmniejszanie go,oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania dzięki stosowaniu następującej hierarchii sposobów postępowania z odpadami: zapobieganie, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku oraz unieszkodliwianie.

Odpady jako zasoby

Znajdziemy tam również zapisy dotyczące pilnego zwiększania wysiłków m.in. w celu zwalczania zanieczyszczenia i ustanowienia ogólnounijnego głównego celu ilościowego w zakresie ograniczenia ilości odpadów wyrzucanych do mórz, przy uwzględnieniu strategii morskich ustanowionych przez państwa członkowskie UE. Jednym z głównych zadań pozostaje poprawa ZPO (zapobieganie powstawanie odpadów) i gospodarki odpadami w Unii, aby zapewnić między innymi lepsze wykorzystanie zasobów. Twórcy zwracają również uwagę na przekształcenie odpadów w zasoby, co wymaga pełnego wdrożenia unijnych przepisów dotyczących odpadów w całej Unii, opartego na bezwzględnym przestrzeganiu hierarchii sposobów postępowania z odpadami.

Ważna rola recyklingu

Nie brakuje też zapisów dotyczących ograniczeń np. odzyskiwania energii do materiałów nie nadających się do recyklingu czy stopniowego wycofywania składowania odpadów nadających się do recyklingu lub odzysku. Dokument określa też zapewnienie recyklingu najwyższej jakości, jeśli wykorzystanie materiału pochodzącego z recyklingu nie prowadzi do ogólnych negatywnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzi. Warto zauważyć, że to właśnie recykling ma być kluczowy, a ambicją unijną jest stworzenie  „społeczeństwa recyklingu”, w którym będą prowadzone działania ograniczające wytwarzanie odpadów.

Czy wiesz, że?
– Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2020 szczególne znaczenie przykłada do recyklingu. Według zapisanych założeń do roku 2020 recyklingowi powinno zostać poddanych ponad 50 procent odpadów komunalnych. Zapis dotyczy również termicznego przekształcaniu. Powinno mu zostać poddawanych nie więcej niż 30 procent odpadów. Do roku 2025 recyklingowi powinno być poddawane 60 procent odpadów komunalnych

– W KPGO 2020 dokonano podziału odpadów na odpady: komunalne, w tym żywności i inne ulegające biodegradacji, powstające z produktów, niebezpieczne, pozostałe, w środowisku wodnym

– Najpopularniejsze to odpady komunalne czyli wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz odpady wytwarzane w handlu detalicznym, przedsiębiorstwach, budynkach biurowych i instytucjach edukacyjnych oraz opieki medycznej i administracji publicznej, o charakterze i składzie podobnym do odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych

– Uchwalenie KPGO było jednym z warunków, by Polska mogła otrzymać fundusze europejskie na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

– 11 sierpnia 2016 r. została opublikowana uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022