Akcja, która skutecznie aktywizuje bezrobotnych

DZIĘKI UNIJNYM FUNDUSZOM ZMNIEJSZA SIĘ LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH

Projekt pod nazwą „Akcja Aktywizacja” realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Końskich. Unijne dofinansowanie umożliwia szereg działań, których celem jest aktywizacja osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu konkursowego „Akcja Aktywizacja”, który potrwa do 31 maja 2020 roku. „Akcja Aktywizacja” została skierowana do osób bezrobotnych, które ukończyły 29 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Całkowita wartość projektu to prawie 1,5 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi niemal 1,3 mln złotych.

– W powiecie koneckim sukcesywnie i konsekwentnie walczymy z bezrobociem. Nasze dane pokazują, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy stopa bezrobocia spadła o 1,4%. W styczniu 2019 roku mieliśmy 3,7 tys. osób bezrobotnych i stopę bezrobocia na poziomie 12,1%, natomiast w sierpniu 2019 roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 3,2 tys., a stopa bezrobocia – 10,7%. To dane obrazujące, że skutecznie zmniejszamy bezrobocie, również dzięki unijnym środkom. Znacznie zwiększają nam one budżet, który przeznaczamy na aktywizację osób bezrobotnych – mówi Bożena Urban, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich.

W „Akcji Aktywizacji” udział bierze 128 osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Końskich, którzy należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami, sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaoferował wszystkim uczestnikom projektu dwie formy wsparcia oraz obowiązkowo Indywidualny Plan Działania. To szczególnie ważne, bo przygotowywany jest on w oparciu o szczegółowy wywiad, tak by zapewnić bezrobotnemu jak najlepsze rozwiązania mające przynieść oczekiwany efekt, czyli po prostu znalezienie pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnym poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Istotne jest również to, że w budżecie projektu przewidziano możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną.

Co ciekawe, potrzeby uczestników projektu okazały się mocno zróżnicowane, stąd też oferowane formy pomocy są różne. Zaproponowano im m.in.: grupowe szkolenia zawodowe, 6-miesięczne staże, 6-miesięczne prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Jak dotąd aktywizowano 115 osób bezrobotnych (57 kobiet i 58 mężczyzn), które zostały objęte indywidualnym poradnictwem zawodowym.

Grupowe szkolenia umożliwiły zdobycie kwalifikacji z zakresu: „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)” oraz „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1”. Łącznie z obu szkoleń skorzystało 28 osób.

Bardzo ważne jest to, że zaktywizowani bezrobotni podjęli pracę. 39 osób skorzystało z 6-miesięcznych staży, 37 osób przez pół roku było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a 11 – podjęło pracę w ramach wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy.

– W przyszłym roku będziemy kontynuować rozpoczęte formy wsparcia – podsumowuje dyrektor Bożena Urban.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego:
– Fundusze Europejskie służą promowaniu zatrudnienia, przeciwdziałaniu bezrobociu i wspieraniu tych, którzy chcą powrócić na rynek pracy. Od kreatywności i zaangażowania instytucji rynku pracy, inicjujących te działania, zależy końcowy efekt, którym powinno być podjęcie przez osoby bezrobotne pracy. Rynek pracy zmienia się, dlatego tak ważne jest dopasowanie unijnego wsparcia do jego potrzeb.

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

Wiadomości

Ratujmy Wiesława!

Wiesław Wydra 52-latek z Radoszyc zmaga się z rakiem mózgu. Jedyną szansą jest nowoczesna terapia Optune. Miesięczny koszt to ponad 100 tysięcy złotych. Tylko...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Turystyczna rodzinka Pasków wraz z przyjaciółmi przy współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Końskich zorganizowała i przeprowadziła III Rajd Borysa. W minioną sobotę 25 stycznia...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze